فروش مدرک کاردانی بهداشت محیط

رشته بهداشت محیط شاخه ای از علوم بهداشت عمومی است که در رابطه با تمام جنبه های محیط زیست طبیعی و مصنوعی است که بر سلامت و بهداشت و رفاه انسان تاثیر گذارند. از نظر سازمان جهانی بهداشت بهداشت محیط توسعه سیستماتیک ارتقا و هدایت معیارها به سمت اصلاح یا کنترل عوامل ای از محیط زیست انسانی محیط داخلی و بیرونی است که می تواند از طریق ایجاد بیماری ناتوانی یا رنجش و ناراحتی تأثیر سو بر سلامت جسمی روحی روانی و سلامت جامعه داشته باشند.

البته این طریق نه تنها شامل عوامل مرتبط با ایمنی و سلامتی بلکه مرتبط با شرایط مطلوب زیباشناختی محیط مطابق نیازها و انتظارات اجتماعی است از طرف دیگر نظم و انضباط به سلامت و بهداشت انسان و محیط و بازدید از آن در جمله فعالیت های این رشته می باشد. این دسته از طریق شناسایی عوامل زیان آور به آلاینده های محیطی از طریق انجام برنامه های اجرایی برمبنای یار های علمی اثرات مخاطره آمیز آلاینده‌ها را کنترل کرده و به آنها در محیط زیست پیشگیری می کنند. در مجموع دانش‌آموختگان این رشته توانمندی هایی را کسب می نمایند تا بتوانند عوامل مورد اشاره در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه را خدمت بگیرند.

رشته بهداشت و محیط

با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند و ماهر برای شناسایی و کنترل عوامل محیطی به منظور تأمین حفظ و ارتقاء سلامت انسان بیش از ۵۰ سال گذشته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان یکی از رشته های پایه در حیطه سلامت و محیط ایجاد استقرار و استمرار یافته است. فعالیت بهداشت محیط ابتدا به صورت مستقیم به حفاظت از سلامت مردم و جامعه از طریق توجه خاص به سلامت محیط و اکوسیستم معطوف می شود.

اخذ مدرک کاردانی بهداشت محیط
اخذ مدرک کاردانی بهداشت محیط

خرید مدرک کاردانی بهداشت محیط

جمعیت و متعاقب آن کاهش منابع در دسترس افزایش آلاینده‌های محیطی تغییرات اقلیمی و سلامت مردم را با چالش‌های اساسی روبرو نموده است. توسعه و به روز رسانی دانش بهداشت محیط با تغییر عوامل محیطی و اصلاح سبک زندگی تاثیر بسزایی در ارتقای سلامت جامعه دارد. همچنین به دلیل تغییر رویکرد آموزشی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب طرح تحول توسعه آموزش پزشکی تولد یافته است اصلاح و به روز رسانی حیطه دانش نگرش و عملکرد در برنامه‌های مصوبه بهداشت محیط در دوره های منظم زمانی از درونیات توسعه پایدار است.

علت بازنگری این مقطع تحصیلی

پیشرفت های مختلف با تغییرات در زمینه های مختلف به خصوص مسائل اجرایی این رشته می باشد. پیشرفت های نظری در علوم مختلف از جمله بهداشت محیط و همچنین برنامه‌های آموزشی ارائه شده در دنیا به منطقه منطبق با شرایط جدید میباشد و به علاوه پیشرفت های فناوری اطلاع رسانی ارتباطات آموزش از یک‌سو و تغییرات فرهنگی اجتماعی در جوامع مختلف. نظیر تغییر در الگوهای مصرف و تغییرات جمعیتی تغییر در استانداردهای زندگی تغییر در روش های آموزش و ارائه خدمات و بالاخره مسائل و مشکلات بهداشت محیطی جدید ناشی و توسعه از سوی همگی موید این مطلب هستند.

داره های آموزشی این رشته که از نظر مقطع تحصیلی و چه از نظر برنامه آموزشی نیازمند یک بازنگری اساسی است. نسبت به انطباق برنامه ها با شرایط موجود محیط و پیشرفت های فناوری و اطلاع رسانی و هماهنگ با برنامه های توسعه پایدار اقدام شود. فرایند بازنگری این برنامه آموزشی با توجه به نتایج حاصل از مبارزه این برنامه در دانشگاه‌های ایران و جهان تعیین رضایت کارفرمایان از عملکرد دانش آموختگان ارزیابی رضایتمندی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و نهایتاً بررسی میزان تطابق برآورده شدن نیازهای شغلی آنان با برنامه آموزشی که نشان‌دهنده ضرورت انجام بازنگری می باشد صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.